Lượt xem: 65
Giới thiệu sách
In trang
Giới thiệu sách

TÊN SÁCHBAÙC HOÀ KÍNH YEÂU CUÛA CHUÙNG EM

Giới thiệu sách

TÊN SÁCH: BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU CUÛA CHUÙNG EM

 

                                             Caùc em thaân meán !

Ngaøy nay chuùng ta ñang ñöôïc soáng trong neàn hoøa bình, ñöôïc aên ngon, maëc ñeïp, ñöôïc caép saùch ñeán tröôøng hoïc taäp, vui chôi ….. caùc em coù bieát ñoù laø ñieàu mong muoán lôùn nhaát cuûa ai khoâng ? Hoâm nay coâ seõ mang ñeán cho caùc em moùn quaø nhoû, ñaày thuù vò vaø baát ngôø.

Caùc em aï! trong thôøi gian qua vaø trong nhöõng ngaøy naøy toaøn Ñaûng toaøn daân ta soâi noåi vaø phaán khôûi thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” do Ñaûng ta phaùt ñoäng. Ñaây laø moät hoaït ñoäng coù yù nghóa to lôùn trong vieäc taùc ñoäng vaø saùng taïo söï chuyeån bieán veà nhaän thöùc vaø haønh ñoäng cuûa nhaân daân. Ñaëc bieät ñoái vôùi caùc tröôøng hoïc, vieäc hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh laø moät vaán ñeà quan troïng ñeå hình thaønh nhaân caùch vaø yù thöùc cho theá heä treû hoâm nay, nhöõng chuû nhaân töông lai cuûa ñaát nöôùc.

Nghieân cöùu vaø hoïc taäp theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh, coù raát nhieàu hoïc giaû trong vaø ngoaøi nöôùc vôùi nhöõng coâng trình nghieân cöùu ñoà soä, cuøng haøng traêm haøng nghìn taùc phaåm vieát veà ngöôøi treân moïi phöông dieän khaùc nhau. Song coù moät taùc phaåm raát ngaén maø ñaày ñuû vieát veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp cuûa Baùc. Coâ xin traân troïng giôùi thieäu tôùi caùc em cuoán saùch “Baùc Hoà Kính Yeâu Cuûa Chuùng Em”.

Ñöôïc giôùi thieäu cuoán saùch naøy ñeán vôùi caùc em coâ raát töï haøo vaø xuùc ñoäng, bôûi ñaây laø moät moùn quaø nhoû theå hieän loøng bieát ôn saâu saéc, söï tri aân cuûa mình ñoái vôùi Baùc Hoà kính yeâu vaø cuøng caùc daân toäc höôùng veà thaùng naêm lòch söû kyû nieäm 120 naêm ngaøy sinh cuûa Ngöôøi.

Cuoán saùch daøy 95 trang coù khoå 14,3 x 20.3 em do nhaø xuaát baûn giaùo duïc phaùt haønh naêm 2006. Hình thöùc trang bìa khaù aán töôïng vôùi maøu saéc phôùt hoàng töïa caùnh sen ñeïp nhö taám loøng thanh cao cuûa Baùc. Nhöõng caùnh hoa daâm buït nhö gôïi nhôù ñeán caên nhaø ñôn sô nôi Baùc ñaõ töøng soáng. Noåi baät hôn laø hình aûnh caùc chaùu thieáu nieân nhi ñoàng ñang quaây quaàn beân Baùc. Teân cuoán saùch “Baùc Hoà Kính yeâu cuûa chuùng em” nhö toaùt leân söï aân caàn chaêm lo cuûa Baùc ñoái vôùi thieáu nieân nhi ñoàng vaø cuõng laø taám loøng cuûa tuoåi treû Vieät Nam ñoái vôùi vò laõnh tuï voâ vaøn kính yeâu.  

Saùch goàm 7 phaàn töông öùng vôùi nhöõng moác son lòch söû quan troïng trong cuoäc ñôøi cuûa Baùc.

          Phaàn 1 : Tuoåi thô treân queâ höông.

          Phaàn 2 : Xöù Hueá vaø nhöõng kyû nieäm ñau buoàn

          Phaàn 3 : Ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc

          Phaàn 4 : 30 naêm cuûa moät cuoäc ñôøi laøm caùch maïng.

          Phaàn 5 : Trôû veà giaûi phoùng daân toäc.

          Phaàn 6 : Kieân quyeát chieán ñaáu baûo veä ñoäc laäp cuûa daân toäc

          Phaàn 7 : Thöông cuoäc ñôøi chung thöông coû hoa.

Ñaây laø moät cuoán saùch coù giaù trò ngheä thuaät heát söùc ñaëc bieät. Caùch vieát cuûa taùc giaû raát deã hieåu, thu huùt  vaø khi ñoïc deã thaám nhuaàn vaøo loøng ngöôøi bôûi ngoøi buùt raát tinh teá vaø saéc saûo.

Nhöõng maãu chuyeän coù söùc haáp daãn vaø noäi dung khoa hoïc caùch dieãn ñaït nheï nhaøn, kheùo leùo, deã hieåu hoïc sinh seõ rung ñoäng vaø quyeát taâm noi göông baùc, laøm theo “Naêm ñieàu Baùc Hoà daïy”. Caùc em ñaõ ñoïc taùc phaåm “Theo chaân Baùc chöa” vaø caùc em coù caûm xuùc gì ? 

Coøn coâ ñaõ töøng ñoïc taùc phaåm Theo chaân Baùc vaø raát

Vì sao ? Traùi ñaát naëng aân tình

       Nhaéc maõi teân Ngöôøi Hoà Chí Minh

   Nhö moät nieàm tin, nhö duõng khí

     Nhö loøng nhaân nghóa, ñöùc hi sinh

          Ñoù cuõng chính laø 4 caâu thô taùc giaû söû duïng laøm phaàn môû ñaàu cho cuoán saùch naøy, cuøng nhöõng tình caûm raát rieâng maø taùc giaû khôi daäy trong loøng ngöôøi ñoïc söï thieâng lieâng vaø loøng bieát ôn saâu saéc daønh cho Ngöôøi. Xin haõy cuøng nhau laät töøng trang söû ñeå loøng ta ñöôïc theo daáu chaân Ngöôøi.

          Vaø baây giôø, xin môøi caùc em ñeán vôùi caùc phaàn noäi dung cuûa cuoán saùch.

          Noäi dung cuoán saùch laø nhöõng caâu chuyeän vaø böùc tranh phaùc hoïa laïi nhöõng neùt sô giaûn veà boái caûnh lòch söû vaø cuoäc ñôøi cuûa Baùc töø luùc sinh ra cho tôùi khi töø bieät theá gian naøy.

          Phaàn 1 : Töø trang 09 ñeán trang 20 ñöôïc môû ñaàu baèng hình aûnh caên nhaø laù ñôn sô vôùi chieác khung deät vaûi nôi Nguyeãn Sinh Cung ra ñôøi, keå veà tuoåi thô treân queâ höông cuûa Baùc. Töø lôøi ru cuûa meï beân chieác voõng ñôn sô, bình dò ñaõ thaép saùng trong taâm hoàn thô treû cuûa beù Cung ngoïn löûa yeâu queâ höông ñaát nöôùc. Lôùn leân ôû moät mieàn queâ ngheøo beân caùi loø reøn, gieáng nöôùc, ao sen, cuøng vôùi söï daïy doã cuûa cha qua nhöõng caâu chuyeän keå, Cung ñaõ hieåu ñöôïc daân toäc ta töøng chòu nhieàu cay ñaéng  cuûa ñaát nöôùc maát quyeàn töï do, thoâi thuùc trong loøng öôùc muoán ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.

          Ñeå hieåu theâm veà cuoäc soáng cuûa Baùc ôû Hueá, nhöõng tình caûm ñau buoán khi khoâng coøn meï, nhöõng tieáng khoùc bi ai nhö xeù loøng cuûa ngöôøi daân maát nöôùc vaø haønh trình boân ba khaép naêm chaâu tìm ra chaân lyù veà giuùp ñoàng baøo mình vaø ñoøi quyeàn töï do cho daân toäc, caùc em haõy ñoïc töø phaàn 2 ñeán phaàn 4.

          Töø phaàn 5 ñeán phaàn 6 laø nhöõng caâu chuyeän keå veà quaù trình ñaáu tranh ñeå baûo veä neàn hoøa bình cho daân toäc. Caùc em hieåu theâm taïi sao, khi naøo Baùc laïi noùi :“Duø phaûi ñoát chaùy caû daõy tröôøng sôn cuõng phaûi cöông quyeát daønh ñoäc laäp”. “Nöôùc Vieät Nam laø moät, daân toäc Vieät Nam laø moät”, hay “Thaø hy sinh taát caû chöù khoâng chòu maát nöôùc, khoâng chòu laøm noâ leä”, “Khoâng coù gì quyù hôn ñoäc laäp töï do”.

          Phaàn 7 : Thöông cuoäc ñôøi chung thöông coû hoa, taùc giaû giaønh 20 trang ñeå vieát veà con ngöôøi Baùc vôùi nhöõng maãu chuyeän veà loøng nhaân aùi, tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc maø vaãn canh caùch noãi ñau rieâng veà Mieàn Nam yeâu quyù ñang coøn chia caét. Vaø 01 caâu chuyeän heát söùc xuùc ñoäng keå veà mong öôùc tha thieát cuûa Ngöôøi tröôùc luùc ñi xa.

Cho ñeán 1 ngaøy khoâng ai mong ñôïi (02/09/1969) Người tuoân nöôùc maét, trôøi tuoân möa”. Haøng trieäu ngöôøi con Vieät Nam ñaõ kính caån nghieâng mình giaøn duïa nöôùc maét tieãn ñöa vò cha giaø muoân vaøn kính yeâu. Ngöôøi ñeå laïi baûn di chuùc caên daën toaøn Ñaûng, toaøn daân ta nhöõng ñieàu taâm huyeát nhaát.

                    Nhö theá, Ngöôøi ñi phuùt cuoái cuøng

                    Nheï nhaøng thanh tònh, raát ung dung

                    Lôøi di chuùc göûi eâm beân goái.

                    Queân noãi mình ñau ñeå nhôù nhung.

 


Tin Mới
 Trường Tiểu Học Tân Xuân C
Hiệu trưởng Đinh Thị Thành
Số ĐT: 02713 883 448
Địa chỉ: Phường Tân Xuân - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước